Vacature Sociaal werker

De functie is vacant in de nieuwe stichting Attenta. Deze stichting geeft uitvoering aan de toegangstaken van het sociaal domein en kent als werkgebied de gemeente Aa en Hunze. Werkende vanuit de visie en de werkwijze zijn de medewerkers van de stichting zoveel als mogelijk actief in het werkgebied. Vooralsnog in het gemeentehuis in Gieten de uitvalbasis.

Organisatie

Van zorgen voor, naar zorgen dat’ met dat uitgangspunt heeft de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. Meer werken vanuit de behoefte en de kracht van de inwoner. Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagde transitie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein in Aa en Hunze. Er is een tijdelijke toegang  georganiseerd voor zorg en ondersteuning en met aanbieders is gewerkt aan een goed aanbod voor gespecialiseerde hulp. Door de zorgcontinuïteit te organiseren voor de inwoners, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat niemand tussen ‘wal en schip is gevallen’.  Door vooral de focus te hebben op het organiseren van het sociaal domein en het bieden van zorgcontinuïteit is de daadwerkelijke transformatie nog niet of nauwelijks van de grond gekomen. 

We staan nu voor de opgave om ook daadwerkelijk te veranderen naar een nieuwe aanpak die aansluit op de leefwereld van inwoners. Deze nieuwe aanpak vraagt meer dan een structuur wijziging. Het vraag om een andere manier van organiseren, denken en doen. Om die reden is een nieuwe aanpak nodig om te komen tot de structurele vormgeving van het sociaal domein. De leefwereld van mensen, de huidige samenleving, is namelijk aan het kantelen. We zien een zoektocht (nieuwe ordening) met nieuwe waarden die gaan van controle naar ruimte, van doelmatig naar aandacht en tijd, van grip op willen hebben naar vertrouwen geven, van regelzucht naar keuzevrijheid en van kosten en baten naar kwaliteit, van standaardisatie naar maatwerk. 

De rode draad is dat maatschappelijke sectoren niet meer aansluiten op de leefwereld van mensen. We zien dat steeds meer mensen (georganiseerd of zelfstandig) zelf alternatieven bedenken als beweging tegen de systeembenadering (zorgcoöperaties of buurtinitiatieven). Zij willen zelf regie hebben over hun leven. 
Binnen de bovengenoemde context willen we de nieuwe verandering vormgeven en dat vraagt om een andere relatie tussen overheid en samenleving. Een samenleving waar we als overheid meer gezamenlijk optrekken met inwoners, voorliggend veld en aanbieders. Daarom: Samen maak je de route!

Vacature: Sociaal werker

In plaats van hulpverlener wordt de sociaal werker casusbegeleider. Zij stelt zich in contacten met de inwoner als ondersteuner op en motiveert. Zij motiveert de directe omgeving van de inwoner bij het realiseren van een passende oplossing en benut hun kwaliteit kennis en kunde. In het vinden van de maatwerkoplossing zijn vertrouwen in de professional en handelingsvrijheid kernwoorden.

De sociaal werker die generalistisch en specialistisch werkt, wordt ook wel de T-shaped professional genoemd. De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, zoals het versterken van de eigen regie en die van het netwerk, integraal werken, verbindingen leggen tussen collectief en individueel en tussen formele- en informele zorg. De verticale balk van de T staat voor de meer vakspecifieke competenties, bijvoorbeeld kennis van schuldsanering, ouderenwerk, jeugdhulp etc.  

De sociaal werker is geen hulpverlener en is niet de oplossing, maar organiseert de oplossing. De sociaal werker heeft altijd een vorm van casusbegeleiding, hiermee voert hij regie. De vorm en inhoud van de regievoering is afhankelijk van de situatie en kan variëren van enkelvoudige vragen tot complexe situaties. Van het houden van “een vinger aan de pols” tot het inzetten van drang en dwang. De sociaal werker is in alle gevallen objectief en onafhankelijk. Ze beoordeelt wat nodig is en toetst met de inwoner of de gewenste kwaliteit wordt geleverd. Als dat niet zo is treedt zij in overleg met aanbieders en gemeente om te bepalen of er actie nodig is. 

Het profiel is generiek beschreven. De stichting draagt zorg voor de juiste verdeling van de aandachtsgebieden. De juiste verdeling is afhankelijk van de vraagstukken in een gebied. Van de sociaal werker wordt verwacht dat zij uitgebreide kennis heeft van een of meerder aandachtsgebieden. De volgende aandachtsgebieden zullen in het team aanwezig te zijn:

 • Mensen met een beperking, waaronder lichamelijke en licht verstandelijke beperking, autisme/adhd en verwante stoornissen, niet aangeboren hersenletsel
 • Werk en inkomen
 • Kind en Jeugd
 • Psychiatrie
 • WMO
 • Wonen en Samenleven

Op termijn worden uitvoering van de participatiewet en passend onderwijs ook belegd in de stichting. Op de daarbij benodigde aandachtsgebieden wordt nu maximaal voorgesorteerd, dan wel gaandeweg ontwikkeld. 

Generalistische taken:

 • Benadert de dorpen en de gezinnen proactief. Werkt op gezins- en dorpsniveau en positioneert zich naast de inwoners. Beschouwt inwoners niet als cliënt, maar als eigenaar en regiehouder.
 • Nodigt mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan en weet mensen in de buurt aan elkaar te verbinden, werkt aan het verbeteren van de leefomgeving en werkt aan het vergroten van mogelijkheden om in het dorp maatschappelijk actief te zijn. Stelt zich faciliterend op ten aanzien van burgerinitiatieven en collectieve activiteiten.
 • Analyseert de zelfredzaamheid van het gezin en ondersteunt het gezin bij het opstellen van een plan van aanpak en faciliteert bij de uitvoering van het plan. 
 • Benut optimaal de eigen kracht van het gezin en de omgeving. Benut sociale netwerken zodat inwoners om wie het allemaal draait, zorg en aandacht krijgen binnen hun leefomgeving.
 • Raadpleegt collega’s, specialisten daar waar nodig in de uitvoering en handelt naar bevindingen.
 • Beoordeelt wanneer inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verdere samenwerking de regie.
 • Stimuleert contacten tussen inwoners en maatschappelijke organisaties om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken. 

Functie eisen:

 • Een agogische HBO opleiding  ( diploma) 
 • Registratie SKJ.
 • Uitgebreide kennis van één of meerderde aandachtsgebieden en is in  staat deze te onderhouden.
 • In staat tot kennisdeling/overdracht aan andere teamleden en kunnen leren van andere teamleden.
 • Praktijkervaring met (praktische) ondersteuning en hulpverlening/coaching aan kwetsbare gezinnen met meestal meervoudige problematiek.
 • Ervaring met het werken met inwoners met verschillende sociaal-culturele achtergronden (intercultureel).
 • Ervaring met coachen en werken vanuit eigen kracht.
 • Analytisch vermogen.
 • Flexibiliteit ten aanzien van werktijden
 • Ondernemende instelling.
 • Kunnen werken vanuit kansen en mogelijkheden.
 • In bezit van eigen auto

Competenties 

TRANSFORMATIEVAARDIGHEID ( naar samen maak je de route)

 • Draagt in woord en daad bij aan de ontwikkeling naar generalist 
 • Handelt op basis van de visie 
 • Faciliteert het plan van (definitie van het probleem en de oplossing) van de inwoner 
 • Geeft helder de kaders weer 
 • Doet wat hij belooft en belooft niet wat hij niet waar kan maken 
 • Onderscheidt priveĢ- en systeemproblemen en weet systeemproblemen te adresseren 

BUURTPRESENTIE/ NETWERKEN 

 • Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. 
 • Present is in het gebied, herkenbaar, aanspreekbaar, persoonlijk en dichtbij 
 • Preventief en collectief kunnen werken en verbinding brengen tussen inwoners en inwonersgroepen; 
 • Maakt verbindingen tussen inwoners, (vrijwilligers) organisaties en professionals krachtig 
 • Signaleert groepen inwoners die iets willen doen met en voor elkaar en adresseert deze,
 • Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk 
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang 

AANPASSINGSVERMOGEN 

 • Zich bij veranderende omstandigheden (leef-en systeemwereld, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen. 
 • Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met inwoners, burgers en collega`s van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters (leefwereld) zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen.
 • Is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met partnerorganisaties.
 • Is in staat om steeds weer te schakelen als de situatie daarom vraagt 
 • Past planningen en schema`s vlot aan en stuurt deze bij wanneer dit noodzakelijk blijkt 

SAMENWERKEN 

 • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient. 
 • Deelt vakkennis en ervaring met anderen en stelt deze expliciet beschikbaar 
 • Onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze (specialist / generalist) 
 • Laat anderen zien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken. 
 • Geeft regelmatig feedback en kan feedback ontvangen 
 • Durft om hulp te vragen

CREATIVITEIT 

 • Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen. 
 • Kijkt verder dan de meest voor de hand liggende oplossing 
 • Praat in termen van mogelijkheden in plaats van problemen 
 • Verbindt concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden met elkaar 
 • Komt met ideeën die buiten bestaande kaders liggen. 

DURF 

 • Risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen 
 • Werkt outreachend, stapt in onbekende situaties en gaat ‘er op af’ 
 • Durft, indien de situatie daar om vraagt, risico te nemen en van de protocollen af te wijken om er (op termijn) in het belang van de inwoner voordeel mee te behalen. 
 • Zoekt, creëert en benut de professionele ruimte 
 • Heeft de durf fouten toe te geven. Ziet de ruimte die het maken van fouten biedt voor nieuwe mogelijkheden en kansen 
 • Heeft zicht op de reikwijdte van het risico dat genomen wordt en betrekt tijdig anderen bij moeilijke afwegingen. 

ZELFONTWIKKELING 

 • Inzicht in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zo nodig verder te ontwikkelen. 
 • Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling 
 • Is bewust van eigen handelen en dat een generalist zelf het instrument is 
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen 
 • Levert een actieve bijdrage aan de eigen ontwikkeling van specialist naar generalist 

COACHEN 

 • Mensen begeleiden en motiveren om goed te functioneren door hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten. 
 • Koerst op het versterken van de draagkracht en het verminderen van de draaglast. 
 • Sluit aan en is nabij, waardoor inwoners zich gehoord en gezien voelen 
 • Luistert actief en onbevooroordeeld en stelt vragen die de inwoners/ het gezinslid in beweging brengen 
 • Stimuleert mensen belemmerende patronen te doorbreken 
 • Stimuleert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de regie (terug) te nemen. 
 • Draagt geen oplossingen aan, maar vergroot het probleemoplossend vermogen van anderen 
 • Zoekt de optimale balans tussen zelfwerkzaamheid en interveniëren en weet het nemen van eigen initiatief als professional goed te doseren. 

Sollicitatieprocedure 

De motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag  via Bianca van Overeem bianca@vanovereemwerkt.nl

Beloning

We hanteren de cao sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9.