Vacature Preventiewerker

De functie Preventiewerker is vacant in de nieuwe stichting Attenta. Deze stichting geeft uitvoering aan de toegangstaken van het sociaal domein en kent als werkgebied de gemeente Aa en Hunze. Werkende vanuit de visie en de werkwijze zijn de medewerkers van stichting Attenta zoveel als mogelijk actief in het werkgebied. Vooralsnog is het gemeentehuis in Gieten de uitvalbasis.

Organisatie

Van zorgen voor, naar zorgen dat’ met dat uitgangspunt heeft de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. Meer werken vanuit de behoefte en de kracht van de inwoner. Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagde transitie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein in Aa en Hunze. Er is een tijdelijke toegang  georganiseerd voor zorg en ondersteuning en met aanbieders is gewerkt aan een goed aanbod voor gespecialiseerde hulp. Door de zorgcontinuïteit te organiseren voor de inwoners, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat niemand tussen ‘wal en schip is gevallen’.  Door vooral de focus te hebben op het organiseren van het sociaal domein en het bieden van zorgcontinuïteit is de daadwerkelijke transformatie nog niet of nauwelijks van de grond gekomen. 

We staan nu voor de opgave om ook daadwerkelijk te veranderen naar een nieuwe aanpak die aansluit op de leefwereld van inwoners. Deze nieuwe aanpak vraagt meer dan een structuur wijziging. Het vraag om een andere manier van organiseren, denken en doen. Om die reden is een nieuwe aanpak nodig om te komen tot de structurele vormgeving van het sociaal domein. De leefwereld van mensen, de huidige samenleving, is namelijk aan het kantelen. We zien een zoektocht (nieuwe ordening) met nieuwe waarden die gaan van controle naar ruimte, van doelmatig naar aandacht en tijd, van grip op willen hebben naar vertrouwen geven, van regelzucht naar keuzevrijheid en van kosten en baten naar kwaliteit, van standaardisatie naar maatwerk. 

De rode draad is dat maatschappelijke sectoren niet meer aansluiten op de leefwereld van mensen. We zien dat steeds meer mensen (georganiseerd of zelfstandig) zelf alternatieven bedenken als beweging tegen de systeembenadering (zorgcoöperaties of buurtinitiatieven). Zij willen zelf regie hebben over hun leven. 
Binnen de bovengenoemde context willen we de nieuwe verandering vormgeven en dat vraagt om een andere relatie tussen overheid en samenleving. Een samenleving waar we als overheid meer gezamenlijk optrekken met inwoners, voorliggend veld en aanbieders. Daarom: Samen maak je de route!

Vacature: preventiewerker

Meedoen en preventie zijn belangrijke pijlers binnen de nieuwe aanpak. Een preventieve aanpak voorkomt dat inwoners onnodig in de zorg of hulpverlening belanden als gevolg van bijvoorbeeld afstand tot de arbeidsmarkt, slechte gezondheid, financiële problemen, opvoedings- en/of relatieproblemen. Het sociaal team ondersteunt en motiveert individuele preventie en signaleert behoeften op het gebied van collectieve preventie.

Het versterken en door ontwikkelen van de collectieve preventie is een ontwikkelopgave voor de stichting. De uitvoering van deze opgave wordt de verantwoordelijkheid van een preventiewerker. De preventiewerker anticipeert op en vertaalt zichtbare en/of verwachte trends en ontwikkelingen naar een collectief aanbod. Op het moment dat er uit trends en signalen blijkt dat er voorliggend iets mist of versterkt moet worden, gaat de medewerker samen met partners onderzoeken wat er nodig is en ontwikkelt samen met partners een plan van aanpak. Daarnaast pakt de preventiewerker relevante signalen op van de sociaal werkers, verkent of er een passend aanbod is of vertaalt de vraag naar nieuw preventief aanbod. Uitgangspunt is gebruik maken van wat er is, slimme verbindingen leggen en geen werk van anderen overnemen. De preventiewerker organiseert en faciliteert, maar voert niet zelf uit. De sociale kaart van Aa en Hunze is een belangrijk instrument om zicht te hebben, te krijgen en te houden op aanbod, initiatieven, enz.  De preventiewerker is verantwoordelijk voor de inhoud van de sociale kaart 

Functie eisen:

 • HBO werk en denk niveau 
 • In staat tot kennisdeling/overdracht aan andere teamleden en kunnen leren van andere teamleden;
 • Ervaring met het werken met inwoners met verschillende sociaal-culturele achtergronden; (intercultureel)
 • Analytisch vermogen;
 • Flexibiliteit ten aanzien van werktijden;
 • Ondernemende instelling;
 • Kunnen werken vanuit kansen en mogelijkheden;
 • Heeft netwerk met bestaand preventief aanbod;
 • Heeft kennis van sociale vraagstukken;
 • Heeft een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Is een verbinder
 • Kennis van Preventie
 • In bezit van eigen auto

Competenties:

 • Lerend zijn;
 • Kunnen reflecteren
 • Transformatievaardig;
 • Creativiteit;
 • Aanpassingsvermogen;
 • Relativerend vermogen;
 • Verantwoordelijkheid nemen;
 • Samenwerken;
 • Flexibiliteit.

Sollicitatieprocedure 

De motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag  via Bianca van Overeem bianca@vanovereemwerkt.nl

Beloning

We hanteren de cao sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9.